• darkblurbg

Data governance staat aan de basis van data management. Het betreft alle afspraken en spelregels waarmee je onder andere vastlegt hoe je van alle data gebruik wilt maken, wat je doelen ermee zijn, hoe je de data quality waarborgt en hoe de data security van de data geregeld wordt. Je legt er structuren mee vast en bepaalt er datastandaarden, visie en strategie mee. En je legt de rollen vast wie welke taken en verantwoordelijkheden hiervoor heeft. Data Governance zorgt ervoor dat de organisatie data driven kan werken.

Het is belangrijk om binnen het bedrijf afspraken en standaarden te bepalen die vastleggen hoe het bedrijf omgaat met data. Dit is wat je doet binnen data governance. Data Governance heeft als doel de consistentie, betrouwbaarheid en ongehinderde beschikbaarheid van data te garanderen, zodat de werkprocessen binnen een organisatie optimaal ondersteund worden.

Data governance betreft een aantal verschillende werkzaamheden rondom het gebruik en security van data binnen een organisatie, alsmede de controle over de processen die dit mogelijk maken. Het heeft niet alleen met de technische en logistieke kant van het opslaan van data te maken. Het betreft ook een noodzakelijke combinatie voor het naleven van wetten, regels en procedures. Daarnaast draait het om de mensen die met de data werken. Gegevensbeheerders, data bewakers of data stewards vervullen een belangrijke rol bij het realiseren van Data governance.

Als een organisatie over onbetrouwbare informatie beschikt, kunnen er minder goede of verkeerde keuzes gemaakt worden. Ook kan door een groeiende hoeveelheid aan data goed overzicht ontbreken. Dat kan ertoe leiden dat men niet aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Data governance helpt door het introduceren van een set met afspraken en standaarden, zodat de data en datastromen binnen een organisatie overzichtelijker worden.

Om data governance goed toe te passen, moet hiervoor een overkoepelende strategie voor data management bepaald worden. Hierin wordt vastgelegd hoe data wordt opgeslagen en beschermd. Ook wat betreft datagebruik moeten standaarden en werkprocedures ontwikkeld worden, die vervolgens gemonitord worden middels controles of audits. Binnen een organisatie kunnen speciale teams worden samengesteld, die procedures opstellen voor de omgang met data. Als iedereen zich betrokken voelt bij het data management, zullen zij zich willen inspannen om de regels en procedures na te leven. De kwaliteit van het data management wordt hiermee geoptimaliseerd.

Als je actief bent in de wereld van datamanagement en metadata is het belangrijk de processen, begrippen en procedures binnen datamanagement goed te begrijpen. Datakitchen helpt je daarbij. Wij geven een uitgebreide DAMA-DMBOK training, waarbij je je kennis en vaardigheden binnen het vak datamanagement nog verder ontwikkeld en professionaliseert.